วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (จีน) ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สีสันและเครื่องแต่งกาย เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง 我喜欢粉红色 ( ฉันชอบสีชมพู ) เวลา 3 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน จ 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างวิจารณญาณ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อ่านออกเสียง สระ พยัญชนะ คำ กลุ่มคำ ประโยค ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
3. สาระสำคัญ นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสีและอ่านบทสนทนาถามตอบเกี่ยวกับสี และบอกความแตกต่างของเสียงอักษร zh – z ได้อย่างถูกต้อง
4. สาระการเรียนรู้
4.1 คำศัพท์ที่ต้องจำ
4.2 โครงสร้างประโยค
4.3 ฝึกแยกโทนเสียง
5. คุณธรรม / ค่านิยมที่พึงประสงค์
1. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
2. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในรายวิชาอย่างสม่ำเสมอ
3. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนในรายวิชา
6. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จากหัวข้อ “คำศัพท์ที่ต้องจำ” นักเรียนจะต้องอ่านและจำคำศัพท์ได้ และหัวข้อ “คำศัพท์ที่ต้อง เขียนและใช้งานได้” นักเรียนจะต้องอ่าน เขียน และใช้คำศัพท์ที่กำหนดได้
2. สามารถสนทนาตามโครงสร้างประโยคได้อย่างคล่องแคล่ว และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. อ่านพินอิน zh , z ได้ และสามารถแยกเสียง zh , z เมื่อผสมกับเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ได้
7. ภาระชิ้นงาน
1. ใบผลงาน “ ลูกโป่งหลากสี ”
2. แบบฝึกหัด
3. จดคำศัพท์ในสมุด

8. การวัดผล/ประเมินผล
8. 1 สิ่งที่ต้องการประเมิน

ประเด็นการประเมิน
วิธีวัด
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ด้านความรู้

1.การทำแบบฝึกหัด
2. ตรวจผลงาน

1.แบบฝึกหัด
2. ใบผลงาน

ด้านทักษะกระบวนการ

1.สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่อสารและนำเสนอความรู้ความคิด
2.ตรวจผลงานการทำใบผลงาน
1.การสังเกต
2. ใบผลงาน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.สังเกตจากความตั้งใจเรียน ความสนในเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ความรอบ
คอบในการทำงาน
3. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ด้านระเบียบวินัยในการทำงาน
1.การสังเกต
2.แบบฝึกหัด
3.ใบผลงาน

8. 2 เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
น้ำหนัก
รวม
3
2
1


ประเมินใบผลงานระบายสีได้ถูกต้องตรงตามคำศัพท์ สวยงาม เรียบร้อย
ระบายสีได้ไม่ถูกต้องตรงตามคำศัพท์ สวยงาม เรียบร้อย
ระบายสีได้ไม่ถูกต้องตรงตามคำศัพท์ ไม่สวยงาม ไม่เรียบร้อย
1
6
การจดคำศัพท์เขียนได้ถูกต้องตามวิถีอักษรได้และบอกความหมายได้ถูกต้องทั้ง ๖ คำ

เขียนได้ถูกต้องตามวิถีอักษรได้และบอกความหมายได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 คำ
เขียนได้ไม่ถูกต้องตามวิถีอักษรได้และบอกความหมายได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 คำ
1
6
แบบฝึกหัด
ทำแบบฝึกหัดถูกทั้ง 5 ข้อ
ทำแบบฝึกหัดถูก 4 – 3 ข้อ
ทำแบบฝึกหัดถูก 2 – 1 ข้อ
1
6


เกณฑ์การประเมิน
ช่วงคะแนน 8 – 9 ระดับคุณภาพ 3 ความหมาย ดี
ช่วงคะแนน 5 – 7 ระดับคุณภาพ 2 ความหมาย พอใช้
ช่วงคะแนน 2 – 4 ระดับคุณภาพ 1 ความหมาย ปรับปรุง

เกณฑ์ที่ผ่าน
นักเรียนได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ 1 ขึ้นไป9. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
สาระการเรียนรู้

คำศัพท์: ได้แก่ 橙色 ( สีส้ม ) 紫色 ( สีม่วง ) 褐色( สีน้ำตาล ) 灰色( สีเทา )
粉红色 ( สีชมพู ) 浅绿色 ( สีเขียวอ่อน )
ทักษะกระบวนการ : ทักษะการฟัง พูด เขียน

ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ

จดคำศัพท์ในสมุด

แนวทางการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

รายการประเมินการจดคำศัพท์

เขียนได้ถูกต้องตามวิถีอักษรได้และบอกความหมายได้ถูกต้องทั้ง ๖ คำ


เขียนได้ถูกต้องตามวิถีอักษรได้และบอกความหมายได้ถูกต้องอย่างน้อย ๔ คำ

เขียนได้ไม่ถูกต้องตามวิถีอักษรได้และบอกความหมายได้ถูกต้องอย่างน้อย ๓ คำ

เครื่องมือประเมิน
สมุดจดคำศัพท์


ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. ครูผู้สอนกล่าวคำทักทายผู้เรียนก่อนเข้าบทเรียน 同学们好 tong xue men hao (สวัสดีนักเรียนทุกคน) พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้หรือธรรมชาติแล้วพูดเชื่อมโยงไปในเรื่องของสีที่อยู่ในธรรมชาติและสีของเครื่องใช้ต่างๆ และ ์ดคัดคำศัพท์ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในบทเรียนนี้โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิด Dara TBM ( การเอื้ออาทรสมอง , จิตจดจำอย่างยาวนาน และคงทน , การให้สิ่งเสริมแรง , กระตุ้นการตื่นตัวของสมองในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ) โดยใช้เพลงประกอบการเรียนรู้
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
2.เริ่มบทเรียนใหม่โดยเริ่มจากครูผู้สอนได้ให้นักเรียนได้อ่านคำศัพท์เรื่องสีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้คือ 橙色 ( สีส้ม ) 紫色 ( สีม่วง ) 褐色 ( สีน้ำตาล ) 灰色( สีเทา ) 粉红色 ( สีชมพู )
浅绿色 ( สีเขียวอ่อน ) โดยให้นักเรียนอ่านตามครูจนนักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ และให้นักเรียนได้อ่านคำศัพท์เองประมาณ 3 รอบ หลังจากนั้นให้นักเรียนได้อ่านตามซีดีเสียงอีก 1 รอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับเสียงของเจ้าของภาษา
ขั้นสรุป
3. นักเรียนสรุปคำศัพท์เรื่องสีที่มีในบทนี้ และให้นักเรียนจดคำศัพท์ 橙色 ( สีส้ม ) 紫色
( สีม่วง ) 褐色 ( สีน้ำตาล ) 灰色( สีเทา ) 粉红色 ( สีชมพู ) 浅绿色 ( สีเขียวอ่อน ) ลงในสมุดจดคำศัพท์ คำละ 1 บรรทัด พร้อมกับระบายสีตกแต่งให้สวยงาม


คาบที่ 2
สาระการเรียนรู้

คำศัพท์: ได้แก่ 橙色 ( สีส้ม ) 紫色 ( สีม่วง ) 褐色( สีน้ำตาล ) 灰色( สีเทา )
粉红色 ( สีชมพู ) 浅绿色 ( สีเขียวอ่อน )
โครงสร้างประโยค : 这是什么颜色? นี่คือสีอะไร ?
ทักษะกระบวนการ : ทักษะการฟัง พูด / กระบวนการสื่อความภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
๑. แบบฝึกหัด

แนวทางการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน


แบบฝึกหัด
ทำแบบฝึกหัดถูกทั้ง 5 ข้อ
ทำแบบฝึกหัดถูก 4 – 3 ข้อ
ทำแบบฝึกหัดถูก 2 – 1 ข้อ

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกคะแนน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. ครูผู้สอนกล่าวคำทักทายผู้เรียนก่อนเข้าบทเรียน 同学们好 tong xue men hao (สวัสดีนักเรียนทุกคน) พูดคุยกับนักเรียนแล้วพูดเชื่อมโยงไปในเรื่องสีของเครื่องใช้ต่างๆ และ ์ดคัดคำศัพท์ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในบทเรียนนี้โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิด Dara TBM ( การเอื้ออาทรสมอง , จิตจดจำอย่างยาวนาน และคงทน , การให้สิ่งเสริมแรง , กระตุ้นการตื่นตัวของสมองในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ) โดยใช้เพลงประกอบการเรียนรู้

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
2.เริ่มบทเรียนโดยเริ่มจากครูผู้สอนได้คัดลอกพินอินคำว่า “cheng se” ลงบนกระดาน เพื่อให้นักเรียนอ่านและจำได้ ครูจึงแสดงสิ่งของที่เป็นสีส้มพร้อมทั้งออกเสียงคำว่า “cheng se” เพื่อสร้างให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงประโยคการพูดภาษาจีนกับอุปกรณ์ ให้นักเรียนอ่านซ้ำไปมาหลายๆรอบ ครูแสดงปากกาสีส้มพร้อมทั้งตั้งคำถาม “这是什么颜色?”(นี่คือสีอะไร) นักเรียนตอบ “这是橙色。”(นี่คือสีส้ม) ตัวอย่าง
zhe shi shen me yan se
问题:这是什么颜色? (คำถาม นี่คือสีอะไร)
zhe shi cheng se
回答:这是橙色。 (คำตอบ นี่คือสีส้ม)
wo de bi shi shen me yan se
问题:我的笔是什么颜色? (คำถาม ปากกาของฉันเป็นสีอะไร)
ni de bi shi cheng se
回答:你的笔是橙色。 (คำตอบ ปากกาของฉันเป็นสีส้ม)
คำศัพท์อื่นๆนั้นได้แก่ “紫色”(สีม่วง) “褐色”(สีน้ำตาล) “灰色”(สีเทา) “粉红色”(สีชมพู) “浅绿色”(สีเขียวอ่อน) ให้ครูอธิบายตามกลุ่มคำศัพท์ดังกล่าว เช่น อธิบาย “浅绿色”(สีเขียวอ่อน) ให้แยกคำว่า “浅”(อ่อน จาง) ออกมาอธิบายก่อน แล้วจึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคำว่า “绿色”(สีเขียว) และ “浅绿色”(สีเขียวอ่อน) ด้วยวิธีนี้สามารถอธิบายถึงคำว่า “黄色”(สีเหลือง) และ “浅黄色”(สีเหลืองอ่อน) “蓝色”(สีน้ำเงิน) และ “浅蓝色”(สีฟ้า) เป็นต้น สุดท้ายให้นักเรียนสะกดอ่านคำว่า “喜欢”(ชอบ)
ขั้นสรุป
3. นักเรียนฝึกเขียนตามตัวอย่าง หนังสือแบบเรียนหน้า 44 โดยให้ครูผู้สอนได้อธิบายเกี่ยวกับเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีด คำศัพท์มีดังนี้
1) 色
2) 喜
3) 欢
และทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด หน้า 34 หัวข้อที่ 2 จงโยงเส้นจับคู่ แล้วอักษรลงในวงเล็บคำศัพท์ที่ยิน พร้อมกับระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

คาบที่ 3
สาระการเรียนรู้
คำศัพท์: ได้แก่ 橙色 ( สีส้ม ) 紫色 ( สีม่วง ) 褐色( สีน้ำตาล ) 灰色( สีเทา )
粉红色 ( สีชมพู ) 浅绿色 ( สีเขียวอ่อน )
โครงสร้างประโยค : 你喜欢什么颜色? (เธอชอบสีอะไร)
我喜欢………….色。 (ฉันชอบสี.........)
你喜欢……….色吗? (เธอชอบสี......ไหม)
我(不)喜欢…..色。 (ฉันชอบ/ไม่ชอบ สี....)
ทักษะกระบวนการ : ทักษะการฟัง พูด / กระบวนการสื่อความ

ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
๑. ใบผลงาน
แนวทางการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

รายการประเมิน


การนำเสนอชิ้นงาน
นำเสนอชิ้นงานได้ครบถ้วนถูกต้องและสวยงาม
นำเสนอชิ้นงานได้ไม่ครบถ้วนถูกต้องและสวยงาม
นำเสนอชิ้นงานได้ไม่ครบถ้วนถูกต้องและไม่สวยงาม

เครื่องมือประเมิน

๑. แบบประเมินชิ้นงาน
๒. แบบบันทึกคะแนน


ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. ครูผู้สอนกล่าวคำทักทายผู้เรียนก่อนเข้าบทเรียน 同学们好 tong xue men hao (สวัสดีนักเรียนทุกคน) พูดคุยกับนักเรียนแล้ว ์ดคัดคำศัพท์ทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนมาในบทเรียนนี้โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิด Dara TBM ( การเอื้ออาทรสมอง , จิตจดจำอย่างยาวนาน และคงทน , การให้สิ่งเสริมแรง , กระตุ้นการตื่นตัวของสมองในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ) โดยใช้เพลงประกอบการเรียนรู้
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
2.เริ่มบทเรียนโดยเริ่มจากครูผู้สอนสอนในหัวข้อฝึกสนทนา หนังสือแบบเรียนหน้า41 ครูผู้สอนคัดลอกตามหนังสือลงบนกระดาน พร้อมอธิบายโครงสร้างประโยค ดังนี้
你喜欢什么颜色? (เธอชอบสีอะไร)
我喜欢………….色。 (ฉันชอบสี.........)
你喜欢……….色吗? (เธอชอบสี......ไหม)
我(不)喜欢…..色。 (ฉันชอบ/ไม่ชอบ สี....)
หลังจากที่ฟังครูผู้สอนอธิบายความหมายแล้ว นักเรียนฟังและอ่านตาม อ่านพร้อมกันทั้งหมด แยกกันอ่าน หลังจากนั้นฝึกแยกโทนเสียง zh , z หนังสือเรียน หน้า 42
ขั้นสรุป
3. ให้นักเรียนทำใบผลงาน “ ลูกโป่งหลากสี ” พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม


10. ข้อเสนอแนะ/กิจกรรมเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

11. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. การ์ดคำศัพท์ ได้แก่ 橙色 ( สีส้ม ) 紫色 ( สีม่วง ) 褐色( สีน้ำตาล ) 灰色( สีเทา )
粉红色 ( สีชมพู ) 浅绿色 ( สีเขียวอ่อน )
2. ซีดีเสียง
3. เทปบันทึกเสียง

บันทึกผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…..กนรียนบอกประโยชน์ของดินได้แล้ารทำกิจกิรรม
ด้จากการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำในท้องถิ่นีขนาดน้ำขนาดเล็ก....................12. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ

12.1 เป็นแผนการสอนที่
q ดีมาก q ดี q พอใช้ q ควรปรับปรุง

12.2 การจัดกิจกรรม
q ได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอน
q กระบวนการเรียนรู้ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนา

12.3สรุปเป็นแผนการสอนที่
q นำไปใช้ได้จริง
q ควรปรับปรุงก่อนนำมา

12.4ข้อเสนอแนะอื่นๆ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ลงชื่อ ............................................. ผู้จัดกิจกรรม ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจ
(.................................. ) (.....................................)
ตำแหน่ง ..................................................... ตำแหน่ง.............................................

ภาคผนวก


1.橙色 ( สีส้ม )
2.紫色 ( สีม่วง )
3.褐色 ( สีน้ำตาล )
4.灰色 ( สีเทา )
5.粉红色 ( สีชมพู )
6.浅绿色 ( สีเขียวอ่อน )姓名.................................班级………..学号…………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น